Utbildning

Om du vill förändra framtiden: Studera samhällsbyggnad på KTH!

Här finns en kort sammanfattning om de olika utbildningarna.


Civilingenjör Samhällsbyggnad 300 hp
Samhällsbyggnad passar dig som vill vara med och utveckla ett hållbart samhälle. Det handlar om hur städer, byggnader och infrastruktur kan utformas för att ge en bra livsmiljö. Pro­grammet kombinerar teknik, naturvetenskap, ekonomi och juridik. Utbildningen öppnar många dörrar till ett varierat yrkesliv inom det mycket breda samhällsbyggnadsområdet.

Läs mer

Arkitekturutbildning 300 hp
KTH:s Arkitektutbildning uppfyller EU:s arkitektdirektiv, vilket innebär att du kan jobba som arkitekt även i andra länder efter examen.
Under utbildningen är det centrala ämnet arkitektur. Du får lösa arkitekturuppgifter i integrerade studior som sker i projektform och utöver det läser du kurser i arkitekturens teori och historia, arkitekturteknik och konstnärliga ämnen.

Läs mer

Byggteknik och design, högskoleingenjör 180 hp
Byggteknik och design ger dig ett helhetsper­spektiv på byggandet av hus och infrastruktur i samhället. I samhällsbyggnadssektorn job­bar byggingenjörer i team inom projektering, konstruktion, produktion och förvaltning/utveckling. Detta är en viktig del av bygg­processen. Det är vanligt att bygg ingenjörer och arkitekter tillsammans jobbar med dessa frågor. Utbildningen har en direkt koppling till näringslivet, vilket ger dig goda karriärmöjlig­heter efter examen.

Läs mer

Byggproduktion, högskoleutbildning 120 hp
Byggproduktion har starkt fokus på din fram­tida yrkesroll och utbildningen är anpassad till byggbranschens behov. Utbildningen är speciellt anpassad till byggbran­schens behov av kompetens. Här kombinerar du teoretiska studier inom ämnen som byggfysik, byggteknik, konstruktion, byggstyrning, eko­nomi, kvalitet samt ledarskap med praktiska tillämpningar ute på företag.

Läs mer

Fastighet och finans, kandidatutbildning 180 hp
Kandidatprogrammet inom Fastighet och finans bygger på breda och djupa kompetenser som delvis är unika för KTH. Efter examen har du goda karriärmöjligheter inom exempelvis banker, försäkringsbolag, bostadsfinansieringsinstitut och fastighetsbolag. Fastighetsmarknaden integreras allt mer med den finansiella sektorn. Utbildningen ger dig kunskap inom ekonomi, informationsteknik, juridik och matematik.

Läs mer

Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling, kandidatutbildning 180 hp
Kandidatprogrammet Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling fokuserar särskilt på fastighetsrättsliga, fastighetsekonomiska och tekniska verktyg. Med kompetens inom både juridik och ekonomi kan du exempelvis jobba på bygg- och fastighetsföretag, konsultföretag eller fastighetsmäklarföretag. Utbildningen är skräddarsydd för att du ska få alla de kunskaper som krävs för att arbeta med fastighetsutvecklingeller som fastighetsmäklare. 

Läs mer